شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک همکار جهت پخت سیب بلژیکی نیازمندیم
سه وعده غذایی
جای خواب
حتما تجربه سیب بلژیکی داشته باشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “آشپز سیب زمینی” به ما بگویید