شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر آشپز فوق العاده ماهر باجای خواب و بیمه نیازمندیم

حرفه شما تعیین کننده حقوقتان هست

آدرس:خانی ابادنو شهرک شریعتی تره بارمرکزی جنب مسجد سیدالشهدا رستوران بزرگ میثم شعبه۲

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “آشپز ماهر/*” به ما بگویید