شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر آشپز جهت انجام امور شرکت نیازمندیم
شرح وظایف عبارتند از
آشپزی برای ۵ نفر
و نظافت مجموعه

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “آشپز” به ما بگویید