استخدام(کمک آشپز باریستا نیروخدماتی) کافه کریمخان

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر(خانم یا آقا) جهت باریستا فقط برای شیفت عصر 16تا24 با تجربه و ظاهر آراسته و متعهد به کار به یک نفر(خانم یا آقا) جهت کمک آشپز برای فول شیفت 11تا23 باتجربه و روحیه کار تیمی و با اخلاق و متعهد به کار به یک نفر نیروی خدماتی با ظاهر مرتب و آراسته با اخلاق و متعهد جهت کلیه امور خدماتی به صورت تمام وقت نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام(کمک آشپز باریستا نیروخدماتی) کافه کریمخان” به ما بگویید