استخدام منشی خانم پاره وقت فرمانیه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

گروه مهندسین و مشاورین دیـبا
بـا هــدف تـکمیل کـادر اداری خـود
از خـانم های واجـد شـرایط ذیــل
دعـوت بـه هـمکاری مــینماید..

خـانم
آشـنا به ایــنستاگرام
آشـنا به کار با سیستم و کامپیوتر
روابـط عـمومی بــالا و روحـیه مـثبت و عــملیاتی
مـنظم در ورود و خـروج
دارای ظــاهر آراسـته و پـوشش مــناسب

پـاره وقـت
حقوق ثابت ماهانه 5/000/000

حـمیدرضـا فـرخ
مدیریت

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “استخدام منشی خانم پاره وقت فرمانیه” به ما بگویید