شرایط مدنظر آگهی دهنده

برای کار در رستوران بزرگ در شهرستان گنبد کاووس رستوران شیدا

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اشپز فرنگی و ایرانی” به ما بگویید