شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر اشپز وارد و یک نفر کمک اشپز وارد جهت کار در مرکز تهیه غذا نیاز مندیم فقط لطفا افراد سیگاری و معتاد تماس نگیرند .تایم کاری 8:30 تا 16 عصر و 19 تا 22 شب و هفته ای 1 بار مرخصی دارن

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اشپز و کمک اشپز وارد” به ما بگویید