شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانم جوان برای رسیدگی به امور منزل
تسویه روزانه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “امور منزل (خانم جوان)” به ما بگویید