انباردار آقا برای یک شرکت معتبر در رباط کریم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

انباردار  آقا

آشنا به نرم افزار انبارداری

با ضامن معتبر جهت کار در کارخانه ای

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “انباردار آقا برای یک شرکت معتبر در رباط کریم – استخدام فوری” به ما بگویید