شرایط مدنظر آگهی دهنده

همکار خانم
جهت اوپراتوری دستگاه لیزرکات
در حیطه ملزومات پوشاک
-آشنا به کامپیوتر
-۹ تا ۶عصر (۱ساعت استراحت)
-شغل قابل پیشرفت ( امکان آموزش)
-بر اساس مهارت حقوق و مزایا مذاکره میشود
-بازار تهران چهارراه سیروس
دسترسی به مترو قیام

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “اوپراتور لیزر کات” به ما بگویید