باریستا و صندوقدار جهت شیفت عصر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

متعهد، ظاهر آراسته، روابط عمومی عالی،بدون حاشیه، بدون جای خواب، صندوقدارآشنا به حسابداری و نرم افزارهای فروش

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “باریستا و صندوقدار جهت شیفت عصر” به ما بگویید