به دونفر صندوق دار خانم شیفت صبح و عصر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به دو نفر صندوق دار خانم شیفت صبح و عصر در میدان میوه تره بار نسیم قسمت پروتین با صبحانه و نهار واقع در بلوار کوهک نسیم پنجم نیاز مندیم فوری

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به دونفر صندوق دار خانم شیفت صبح و عصر” به ما بگویید