به دو نفر فروشنده خانم نیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده خانم جهت همکاری در فروشگاه لوازم خانگی (امین حضور)نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به دو نفر فروشنده خانم نیازمندیم” به ما بگویید