به چند نفر چرخکار ماهر مانتو دوز در تولیدی مانتو نیازمندیم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به چندنفرچرخکارماهرمانتودوزدرتولیدی نیازمندیم تسویه هفتگی باجای خواب

 

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به چند نفر چرخکار ماهر مانتو دوز در تولیدی مانتو نیازمندیم – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات