به یک دستیار مهارت در اصلاح و waxنیازمندیم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانم جهت کار درسالن زیبایی در محدوده اردیبهشت جنوبی خیابان فرجام مهارت در اصلاح وwaxو دستیاری هم نیمه وقت هم پاره وقت نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک دستیار مهارت در اصلاح و waxنیازمندیم” به ما بگویید