شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک کارگر ساده جهت کار در جگرکی با جای خواب نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “به یک کارگر ساده” به ما بگویید