شرایط مدنظر آگهی دهنده

منظم، مسئولیت پذیر
مسلط به امور خدماتی
تسهیلات و مزایا
بیمه
سایر مزایا
حقوق ثابت منظم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تحصیلدار” به ما بگویید