تعدادی چرخ کار خانم در محیط ی کاملا زنانه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی چرخ کار خانم در محیط ی کاملا زنانه نیازمندیم کار شومیز زنانه است به صورت خطی و زنجیره‌ای است و خطی 500 وبه یک وسط کار خانم به صورت نیمه وقت نیازمندیم ساعت کار وسط کار8/30تا12/30

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعدادی چرخ کار خانم در محیط ی کاملا زنانه” به ما بگویید