تعمیرکار بلندگو و باند،ساب ،تیوتر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر اقا تعمیرکار بلندگو ،ساب باند تیوتر و…نیازمندیم
به صورت درصدی
تصفیه حساب هفتگی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تعمیرکار بلندگو و باند،ساب ،تیوتر” به ما بگویید