تیم برنامه نویسی – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

گروه تیم برنامه نویسی به یک خانم متعهد بر کار با رشد

از ساعت 9 صبح ال 15 به یک نیروی وبسایت و مدیریت سایت نیاز دارد

آموزش های کاری داده میشود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “تیم برنامه نویسی – استخدام فوری” به ما بگویید