خانمی جهت انجام امور منزل

شرایط مدنظر آگهی دهنده

خانمی جهت انجام امور منزل برای کار در یک خانواده سه نفره نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “خانمی جهت انجام امور منزل” به ما بگویید