خانم نیمه وقت فروشگاه اینترنت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

خانم نیمه وقت جهت کار در فروشگاه اینترنتی در ۴راه ولیعصر ۴راه ولیعصر بسمت کالج روبروی مجتمع قضایی پلاک ۱۰۱۲ واحد۵ کار در دفتر شرکت ۴نفر خانم در حال کار ۸تا۲ ظهر ۵شنبه ها تا ۱۲ حقوق ۲۵۰۰ مترو تئاتر شهر

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “خانم نیمه وقت فروشگاه اینترنت – استخدام فوری” به ما بگویید