دستیار دندانپزشکی شیفت صبح

شرایط مدنظر آگهی دهنده

حداقل یک سال سابقه کار در دندانپزشکی – دندانپزشکی بیمارستان لاله- دکتر توحید پور

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “دستیار دندانپزشکی شیفت صبح” به ما بگویید