راننده سرویس مدرسه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعداد محدودی راننده خانم و آقا جهت حمل و نقل در سرویس مدرسه در مناطق 1و3 از هر نقطه تهران نیازمندیم.

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “راننده سرویس مدرسه – استخدام فوری” به ما بگویید