شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک منشی آقا و یک راننده مسلط به خودرو های اتومات جهت پارک کردن خودرو ها
سن حداکثر 35
دارای گواهینامه
فقط ساکن تهران
ساعت کاری 16الی 24
پنجشنبه یا جمعه 12الی 24
آف هفتگی مرخصی در ماه دو روز
بیمه عیدی ثنوات پاداش
حقوق از 6.5شروع ماه اول به صورت تست
بعد از ماه اول افزایش میابد.
فقط واجدین شرایط رزومه خود را ارسال کنند.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “راننده و منشی آقا” به ما بگویید