رزوشن شیفت شب جهت کاردرتاکسی سرویس

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر رزوشن آقا جهت کار در تاکسی سرویس با جای خواب و کلیه امکانات رفاهی از ساعت ۳ بعدازظهر الی ۸ صبح نیازمندیم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “رزوشن شیفت شب جهت کاردرتاکسی سرویس” به ما بگویید