شرایط مدنظر آگهی دهنده

لاین رنگ و کراتین به صورت درصدی و اجاره
در صورت داشتن مشتری برای درصدی تماس بگیرید
و ۲ ماه بابت مشتری دادن سالن به شما و جلب اعتماد مشتری نیاز است
در صورت اجاره تماس بگیرید.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “رنگ کار و کراتین کار” به ما بگویید