سالندار و باریستا برای شیفت عصر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سالندار با ظاهر اراسته و فن بیان خوب برای شیفت عصر
باریستا مسلط به بار گرم برای شیفت عصر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “سالندار و باریستا برای شیفت عصر” به ما بگویید