شاطر نون تافتون جهت کبابی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

تمام وقت از ساعت ۱۲الی ۲۴حقوق۷۵۰۰
نیمه وقت از ساعت ۱۲الی۱۸حقوق۵۰۰۰
جای خواب
۳وعده غذا
مرخصی و استراحت هفتگی
متعهد و منظبط
فقط تماس

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “شاطر نون تافتون جهت کبابی” به ما بگویید