صندوقدار رستوران شیفت عصر و کارگر ساده تمام شیفت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به صندوق دار باتجربه و دارای روابط عمومی بالا و پاسخگوی تلفن جهت ارسال غذا در شیفت عصر
کارگر ساده با جای خواب و نهار و شام نیازمندیم
شام مهمان مجموعه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار رستوران شیفت عصر و کارگر ساده تمام شیفت” به ما بگویید