صندوقدار شیفت صبح و شب خانمصندوقدار شیفت صبح و شب خانم

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یکنفر صندوقدار شیفت صبح یا شب با شرایط زیر نیازمندیم:
ساعت کاری 10:30 الی 17:30
ساعت کاری شیفت شب:17.30 الی 24:30
هفته ای یکروز اف
ماهی 2.5 روز مرخصی با حقوق
نهار
بیمه تامین اجتماعی
کمک هزینه برگشت برای شیفت شب
مساعده از ماه دوم
پایه حقوق 7700
قابلیت ارتقا گرید و حقوقبه یکنفر صندوقدار شیفت صبح یا شب با شرایط زیر نیازمندیم:
ساعت کاری 10:30 الی 17:30
ساعت کاری شیفت شب:17.30 الی 24:30
هفته ای یکروز اف
ماهی 2.5 روز مرخصی با حقوق
نهار
بیمه تامین اجتماعی
کمک هزینه برگشت برای شیفت شب
مساعده از ماه دوم
پایه حقوق 7700
قابلیت ارتقا گرید و حقوق

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار شیفت صبح و شب خانمصندوقدار شیفت صبح و شب خانم” به ما بگویید