صندوقدار در ۲ شیفت ظهر و‌ شب – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

صندوقدار در دو شیفت ظهر و شب

شیفت ظهر : ۱۰.۳۰ صبح لغایت ۱۸

شیفت شب : ۱۷.۳۰ عصر لغایت ۱۲.۳۰شب

۴روز off + 2روز مرخصی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوقدار در ۲ شیفت ظهر و‌ شب – استخدام فوری” به ما بگویید