شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک صندوقدار شیفت صبح جهت کار در فست فود نیاز مندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “صندوق دار” به ما بگویید