طلاساز ماهر و نیمه ماهر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

همکار ماهر و نیمه ماهر

جهت کارگاه طلاسازی

(تماس10تا17)

(تماس10تا17)

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “طلاساز ماهر و نیمه ماهر – استخدام فوری” به ما بگویید