فروشنده بصورت نیمه وقت در گالری لباس اویش – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده  خانم

یک نفر

با تجربه

ساعت کاری: نیمه وقت

جهت فروشندگی پوشاک زنانه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده بصورت نیمه وقت در گالری لباس اویش – استخدام فوری” به ما بگویید