فروشنده داخل پاساژ تیراژه ۲و پالمیرا

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده جهت کار در پاساژ تیراژه ۲و پالمیرا نیم وقت ظهر وعصر نیازمندیم کار بسیار سبک و راحتمناسب افراد زیر ۲۰و دانشجو

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده داخل پاساژ تیراژه ۲و پالمیرا” به ما بگویید