شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده ترجیها خانم در غرفه با محیطی مناسب. با آموزش پخت پیراشکی روزانه. حدود 70عدد. ماهی دو روز تعطیلی. فقط جمعها..روز پنج شنبه و جمعه دوساعت زودتر تعطیل میشود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده قنادی تمام وقت” به ما بگویید