شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانم جهت فروشنده برای فروشگاه لباس دخترانه ویا دونفر بصورت شیفتی هستیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده لباس” به ما بگویید