شرایط مدنظر آگهی دهنده

# به منشی اداری خانم #
* با ظاهری آراسته
* روابط عمومی بالا
* آشنا با امور اداری
نیازمندیم .
(( شهرک غرب

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی اداری خانم” به ما بگویید