شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک منشی خانم جهت پذیرش ورزشکاران در باشگاه ورزشی نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم باشگاه ورزشی” به ما بگویید