منشی خانم برای حضور در فروشگاه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

برای خدمات دفتری و فروش به صورت نیمه وقت نیاز
به حضور یکنفر همکار خانم می باشد
لطفا رزومه کاری ارسال شود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم برای حضور در فروشگاه” به ما بگویید