شرایط مدنظر آگهی دهنده

سلام کبابی ممتاز امیر نیازمند منشی خانم شیف شب
ساعت کاری ۱۸الی ۲۳همراه با یک وعده غذا و هفته یک روز af

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی خانم” به ما بگویید