شرایط مدنظر آگهی دهنده

منشی آقا یا خانم
آشنایی با کامپیوتر و آفیس
آشنایی با فروش
متعهد و منظم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “منشی” به ما بگویید