شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک مکانیک ماهر سالم فوری بابت همکاری در مغازه حقوقی یا درصدی نیازمندیم اگه کسی تمایل داشت تماس بگیرد.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مکانیک کار بلد” به ما بگویید