شرایط مدنظر آگهی دهنده

به نیروی میاندوز کار خانم یا آقا تمام وقت یا پاره وقت نیازمندیم ،کار تریکو زنانه می‌باشد تیشرت ساده

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “میاندوز کار” به ما بگویید