نظافتچی و نیروی خدماتی خانم در سالن زیبایی

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام نظافتچی و نیروی خدماتی خانم در سالن زیبایی معتبر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نظافتچی و نیروی خدماتی خانم در سالن زیبایی” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات