نظافت چی خانم برای دفتر فروش و انبار پوشاک

شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک واحد فروش پوشاک و انبار نیاز به یک نظافتچی بصورت نیمه وقت صبح تا ظهر هر روز نیازمند است

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نظافت چی خانم برای دفتر فروش و انبار پوشاک” به ما بگویید