نیازبه آرایشگر – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازبه آرایشگر

درتخصص های گوناگون

سالن درشهردبی قراردارد

تمام هزینه ها اعم ازخورراک

واقامت به پای بنده است

حقوق توافقی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیازبه آرایشگر – استخدام فوری” به ما بگویید