نیازمند اپراتور دستگاه لیزر برش فوم با دستگاه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر لیزر کار همراه با خود دستگاه لیزر برش چرم مصنوعی. جهت کار در کارخانه کفش نیازمندیم.

جا و مکان و برق از ما
دستگاه برش با خودش
اختصاصی برای کارخانه برش انجام بدهد.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیازمند اپراتور دستگاه لیزر برش فوم با دستگاه” به ما بگویید