نیازمند کارمند برای خدمات کامپیوتری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمند کارمند برای خدمات کامپیوتری و خدمات فنی
بصورت پاره وقت یا تمام وقت
با حقوق مزایا عالی
دارای تجربه کاری باشد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “نیازمند کارمند برای خدمات کامپیوتری” به ما بگویید